Οι όροι για τις αναστολές συμβάσεων

Οι όροι για τις αναστολές συμβάσεων


Από την έντυπη έκδοση

Με ειδικές ρήτρες για τις εποχικές επιχειρήσεις και με λίστα 60+1 Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους κλάδους που δικαιούνται να θέτουν σε προσωρινή αναστολή έως και το 100% των εργαζομένων τους για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που καθορίζει τις λεπτομέρειες για τις αναστολές συμβάσεων το συγκεκριμένο δίμηνο.

Η παράταση των αναστολών για Αύγουστο και Σεπτέμβριο νομοθετήθηκε στις 10 Αυγούστου με ΠΝΠ, η οποία κυρώνεται με το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Σε αναστολή μπορούν να τεθούν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου, ενώ η υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων και με τις ίδιες συμβάσεις για 30 ημέρες μετά το τέλος της αναστολής δεν ισχύει για τις εποχικές επιχειρήσεις. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων υποβάλλονται στο σύστημα «Εργάνη» για κάθε μήνα συγκεντρωτικά στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.

Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει πως επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με το παράρτημα της ΚΥΑ μπορούν:

-να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και

-να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

Οι αναστολές εφαρμόζονται για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ σε ΦΕΚ, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου. Οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «Εργάνη».

Οι συμβάσεις εργασίας που είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη 10η Αυγούστου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή. Για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, οι εργοδότες υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Για πρώτη φορά, ωστόσο, εισάγεται εξαίρεση από τη ρήτρα αυτή, καθώς ορίζεται πως «η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων». Επίσης, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών προστασίας μετά τη λήξη της αναστολής.

Η αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες ανά μήνα και όχι πέραν της 30ής.09.2020. Επίσης, δύναται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης, οι συμβάσεις συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Ανάκληση αναστολής

Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις επίσης μπορούν να:

-προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού Covid-19,

-κάνουν χρήση του Μηχανισμού «Συν-Εργασία» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.

Το ίδιο πλαίσιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Πληττόμενοι ΚΑΔ

Οι 60 ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Αύγουστο (τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός και εστίαση) και δικαιούνται να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους είναι οι εξής:

 • 01.49.19.02: Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
 • 01.49.3: Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
 • 33.16: Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
 • 47.78.89.04: Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
 • 49.31: Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
 • 49.39: Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 • 50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • 50.30: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 • 51.10: Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
 • 51.21: Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
 • 52.21.29.02: Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
 • 52.21.29.03: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
 • 52.21.29.04: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
 • 52.21.29.05: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
 • 52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
 • 52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
 • 55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 55.30: Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • 55.90.13: Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
 • 55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
 • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
 • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.29: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστασίων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)
 • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
 • 59.11: Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • 59.12: Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • 59.13: Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • 59.14: Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 • 77.11: Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 77.21: Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
 • 77.29: Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 • 77.34: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 • 77.35: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
 • 77.39.13: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
 • 77.39.19.03: Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • 79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 • 79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.51: Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • 85.52: Πολιτιστική εκπαίδευση
 • 88.10: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
 • 90.01: Τέχνες του θεάματος
 • 90.02: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 • 90.03: Καλλιτεχνική δημιουργία
 • 90.04: Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • 91.02: Δραστηριότητες μουσείων
 • 91.03: Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 • 92.00.11: Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
 • 93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 93.12: Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 • 93.13: Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 • 93.19: Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
 • 93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29: Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94.99.16.01: Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
 • 96.04: Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)
 • 96.09.19.16: Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
 • Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
 • 70.22: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.

Source link

Αύριο καταβάλλονται αποζημιώσεις 66,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 57.000 δικαιούχους 

Αύριο καταβάλλονται αποζημιώσεις 66,8 εκατ. ευρώ σε πάνω από 57.000 δικαιούχους 


Αύριο Τετάρτη θα καταβληθεί το υπόλοιπο 35% των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής για το έτος ζημιάς 2019 και για το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς και αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου του ίδιου χρονικού διαστήματος, όπως ενημέρωσε ο ΕΛΓΑ.

Το πόσο τω αποζημιώσεων ανέρχεται σε 66.800.000 ευρώ και θα καταβληθούν σε 57.056 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα ενημερωθούν άμεσα με την αποστολή μηνυμάτων SMS στα κινητά τους τηλέφωνα.

Όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ «με την πληρωμή αυτή, ύψους 67 εκατομμύριων ευρώ περίπου ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των ζημιών έτους 2019, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου εκκρεμεί η διατύπωση πορισμάτων επανεκτίμησης».

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών θα κατευθυνθεί στο νομό Πέλλας και θα ανέρχεται σε 14.723.948,83 ευρώ, ακολουθεί ο νομός Χαλκιδικής με 9.521.639,67 ευρώ και ο νομός Ημαθίας με 8.933.861,58 ευρώ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Source link

«Ημέρα κρίσης» για πτωχευτικό δίκαιο και α’ κατοικία

«Ημέρα κρίσης» για πτωχευτικό δίκαιο και α’ κατοικία


Της Ειρήνης Σακκελάρη
esak@naftemporiki.gr 

Το πτωχευτικό δίκαιο και οι εκκρεμότητές του αναμένεται να λυθούν στη σημερινή συνάντηση θεσμών και κυβέρνησης που θα πραγματοποιηθεί σε principal επίπεδο. Οι τράπεζες συμφωνούν με τους θεσμούς στην αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούν τον πτωχευμένο δανειολήπτη, ο οποίος για 2-3 έτη δεν θα απαλλάσσεται του χρέους του αν αυτό είναι υπέρτερο της περιουσίας του και θα καλείται να συνεχίσει τις πληρωμές.

Σε ό,τι αφορά τον νέο πτωχευτικό νόμο, οι θεσμοί αναρωτιούνται για τη φυσιογνωμία που θα έχει ο φορέας που θα παρεμβαίνει, αγοράζοντας τα σπίτια όσων οφειλετών έχουν στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία και δεν εξυπηρετούν το δάνειό τους. Οι θεσμοί επιζητούν ο φορέας να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οι τράπεζες ωστόσο θεωρούν μικρής σημασίας την κατάσταση του φορέα. Στο πτωχευτικό εντάσσονται και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που επανεκκινούν μέσα στον Σεπτέμβριο και όχι τον Μάρτιο του 2021, στοιχείο το οποίο αποτελούσε ένα ισχυρό ενδεχόμενο. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη Ναυτεμπορική

Προτεινόμενα για εσάς

Source link

Επαναλειτουργία καζίνο: Η κυβέρνηση περιμένει τις εισηγήσεις των ειδικών

Επαναλειτουργία καζίνο: Η κυβέρνηση περιμένει τις εισηγήσεις των ειδικών


 Η κυβέρνηση περιμένει τις σχετικές εισηγήσεις από τους ειδικούς πριν λάβει κάποια οριστική απόφαση. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομενών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΟΕΕΤ, Γιώργου Χότζογλου, σχετικά με την επαναλειτουργία των καζίνο.

Ειδικότερα, ο υπουργός ανέφερε την εκτίμησή του για επαναλειτουργία των καζίνο στις αρχές Ιουλίου, διευκρινίζοντας όμως ότι η Κυβέρνηση περιμένει τις σχετικές εισηγήσεις από τους ειδικούς πριν λάβει κάποια οριστική απόφαση.

Σε ό,τι αφορά τις μικροπιστώσεις, εξήγησε πως μέχρι σήμερα οι επιχειρηματίες που δεν είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κατέφευγαν σε τοκογλύφους. Αντίθετα τώρα, θα υπάρχει ένας θεσμός για τη χορήγηση πιστώσεων έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τον κ. Γεωργιάδη να υπενθυμίζει τα εργαλεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής (όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το εγγυοδοτικό).

 Σχετικά με τις ανατιμήσεις προϊόντων που παρατηρήθηκαν στην αγορά, ο κ.Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι, καταρχήν, δεν υπάρχει αύξηση στον πληθωρισμό και ανέφερε ότι, ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα οφείλονται στην καραντίνα εξαιτίας της πανδημίας και σημείωσε πως η αύξηση δεν ήταν μεγάλη.

Για τα έργα στο Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το εργοτάξιο παραδόθηκε με το ΦΕΚ στην εταιρεία Lamda και το πρώτο κομμάτι του έργου είναι οι κατεδαφίσεις, αφού περίπου 900 κτίρια πρέπει να γκρεμιστούν και να καθαριστεί ο χώρος. Για την καθυστέρηση που σημειώθηκε, ο υπουργός σημείωσε πως οι μπουλντόζες μπαίνουν στο Ελληνικό μερικούς μήνες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά εξαγγείλει, υπενθυμίζοντας πως μεσολάβησε και η κρίση του κορονοϊού.

Source link

Οικονομική δραστηριότητα: Σε ποιούς κλάδους έχουμε επανεκκίνηση από Δευτέρα

Οικονομική δραστηριότητα: Σε ποιούς κλάδους έχουμε επανεκκίνηση από Δευτέρα


George Vitsaras / SOOC/

Δύο εβδομάδες νωρίτερα θα ανοίξουν από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί τα εμπορικά κέντρα. Ωστόσο δεν είναι ο μόνος κλάδος που κανει επανεκκίνηση τη Δευτέρα. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ότι από Δευτέρα 18 Μαΐου, επανεκκινούν οι επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

 • 47.19 / Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 91.04 /Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων.
 • 93.19.13.03 /Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες.
 • 96.04.10.02 /Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση).
 • 96.04.10.06 / Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες).
 • 96.09.19.16 / Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).

 

Προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύουν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκας τόσο από εργαζόμενους όσο και για πελάτες στους κοινόχρηστους χώρους.

Επιπλέον στην περίπτωση που υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες δεν επιτρέπεται η χρήση των ασανσέρ παρά μόνο για ΑΜΕΑ, για ηλικιωμένα άτομα και για χρήση τροφοδοσίας.  Αν η χρήση των ανελκυστήρων είναι απαραίτητη τότε η πληρότητα πρέπει να είναι 40% σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο.

Η απόσταση πρέπει να είναι 1,5 μέτρο μεταξύ των ατόμων και να τηρείται η υγιεινή των χεριών.

Αναλυτικά οι κανόνες στο συνημμένο έγγραφο. 

naftemporiki.gr 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Source link

Κορωνοϊός: Πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων στις χώρες της G7 είδε μείωση εισοδήματος

Κορωνοϊός: Πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων στις χώρες της G7 είδε μείωση εισοδήματος


Πάνω από το ένα τρίτο των ανθρώπων που ζουν στα κράτη-μέλη της Ομάδας των Επτά (G7) δηλώνει ότι η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει ήδη πλήξει τα εισοδήματά του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα της εταιρείας Kantar, το 37% των ανθρώπων που ζουν στις επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου υπέστη μείωση των εισοδημάτων του. Το 8% έχασε ολόκληρο το εισόδημά του.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν το τεράστιο οικονομικό πλήγμα εξαιτίας των μέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να επιβραδύνουν την εξάπλωση της πανδημίας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 141.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

Την Τρίτη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 3,0% φέτος, καθώς η δραστηριότητα καταρρέει εξαιτίας της πανδημίας. Επαπειλείται, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομίας από τη Μεγάλη Ύφεση, τη δεκαετία του 1930.

Στην Ιταλία, στον Καναδά και στις ΗΠΑ εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ερωτηθέντων που επισήμαναν ότι τα εισοδήματα τους έχουν ήδη υποστεί ή πρόκειται να υποστεί μείωση λόγω της πανδημίας.

Η έρευνα, σε δείγμα 1.000 κατοίκων ανά χώρα-μέλος της G7, έγινε μέσω Διαδικτύου μεταξύ 9ης και 13ης Απριλίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters

Source link

Χρηματιστήρια: «Ανάσα» μετά την ΕΚΤ -Απογείωση του Χ.Α.

Χρηματιστήρια: «Ανάσα» μετά την ΕΚΤ -Απογείωση του Χ.Α.


Άλμα πάνω από 6% και στο Χ.Α., σε συγχρονισμό με την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση στην απόδοση των ελληνικών κρατικών ομολόγων και την ανοδική αντίδραση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, μετά την κίνηση-έκπληξη από την ΕΚΤ.

Ο γενικός δείκτης επέστρεψε πάνω από το όριο των 500 μονάδων, με τους επενδυτές να αποτιμούν θετικά το πρόγραμμα QE της ΕΚΤ, το οποίο θα περιλαμβάνει και το ελληνικό χρέος. Το βλέμμα στραμμένο και στις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, για τα έκτακτα μέτρα στήριξης και το παράθυρο παράτασής τους.

Μετά τη διστακτική έναρξη, ισχυρή ανοδική αντίδραση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το ισχυρό «μπαζούκα» της ΕΚΤ επιβεβαιώνει τη δέσμευση των κεντρικών τραπεζών να κάνουν «whatever it takes» για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 να ενισχύεται πάνω από 1% και τις μετοχές του κλάδου αυτοκινήτων να καταγράφουν κέρδη πάνω από 2%. Στο κόκκινο για μία ακόμη συνεδρίαση οι μετοχές ταξιδίων και ψυχαγωγίας.

Τα μέτρα της ΕΚΤ χαιρέτισαν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με κέρδη σχεδόν 2% στη Φραγκφούρτη, πάνω από 3% στο Παρίσι και ράλι πάνω από 4% για τον FTSE MIB του Μιλάνου. Πιο  συγκρατημένη η άνοδος στο Λονδίνο, με τον FTSE 100 να ενισχύεται 0,60%.

naftemporiki.gr

Source link

Δεύτερη ευκαιρία για 120 δόσεις προς Ταμεία

Δεύτερη ευκαιρία για 120 δόσεις προς Ταμεία


Από την έντυπη έκδοση

«Δεύτερη ευκαιρία» σε τουλάχιστον 50.000 ασφαλισμένους που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων δίνει διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει ότι οι οφειλέτες που έχασαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανένταξης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020. Η βασική προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των 120 δόσεων είναι οι οφειλέτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν ξανά να καταβάλουν όλες τις δόσεις που έγιναν απαιτητές, καθώς και τις νέες βεβαιωμένες οφειλές που έχουν και δεν ήταν μέσα στην αρχική ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτής της «δεύτερης ευκαιρίας» θα γίνεται έπειτα από σχετική αίτηση του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Επίσης, είναι πολλές οι νέες ρυθμίσεις που περιέχονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αφορούν συγκεκριμένες και ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων και αλλάζουν συνολικά το τοπίο της ασφαλιστικής νομοθεσίας και συνεπώς τον τρόπο ασφάλισης και συνταξιοδότησής τους. Για παράδειγμα 1,4 εκατ. μη μισθωτοί, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι και αγρότες, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις θα έχουν χρονικό περιθώριο καταβολής των νέων εισφορών για τον μήνα Ιανουάριο του 2020 μέχρι τις 12 Μαρτίου.

Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιούνταιοιδιαδικασίες των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και διευκολύνονται κυρίως μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 60 ετών, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος εργασίαςαπό 75ημέρες για τον μισθωτό σε 50και για τον μη μισθωτό από 3μήνες σε 2, για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας κα ιπαροχών υγειονομικής περίθαλψης. Για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται ότι όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα τυφλότηταςήεπίδομα απόλυτης αναπηρίας θα εξαιρούνται από την επιβολήτης εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ που σήμερα υπολογίζεται στα επιδόματά τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη Ναυτεμπορική

Source link

Ένας Fitch θα φέρει την «άνοιξη»;

Ένας Fitch θα φέρει την «άνοιξη»;


Της Νατάσας Στασινού
nstas@naftemporiki.gr 

Αγορά, κυβέρνηση, ΟΔΔΗΧ και τράπεζες βρίσκονται όλοι σε ετοιμότητα να υποδεχθούν την ετυμηγορία του οίκου Fitch την ερχόμενη Παρασκευή. Κανείς δεν μπορεί να την προεξοφλήσει, αφού οι εκπλήξεις του παρελθόντος έχουν μάθει τους πάντες να κρατούν μικρό καλάθι. Ωστόσο οι προσδοκίες, έστω και συγκρατημένες, για έναν «ενάρετο κύκλο» υπάρχουν καθώς η χώρα είναι δεδομένο ότι βρίσκεται στο «κυνήγι» της επενδυτικής βαθμίδας και στη μάχη για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. 

Στην αγορά κρατικού χρέους, το τελευταίο διάστημα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς είναι σταθερά κοντά στο 1,4%. Aπέχει μεν από το ιστορικό ναδίρ κάτω από το 1,2% στο οποίο είχε υποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2019, αλλά και πάλι είναι μειωμένο κατά περίπου 275 μονάδες βάσης σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Μία αναβάθμιση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο ράλι των ελληνικών ομολόγων και να επαναφέρει την απόδοση κοντά σε ιστορικά χαμηλά. 

Στην πρόσφατη έκθεσή της η Citi σημείωνε πως η θεσμική πρωτοβουλία για την μείωση του βάρους των κόκκινων δανείων, δηλαδή το Σχέδιο Ηρακλής, σε συνδυασμό με τις κινήσεις των ίδιων των τραπεζών, την μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης και τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μπορούν να πυροδοτήσουν νέες αναβαθμίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν ακόμη χαμηλότερα το κόστος δανεισμού της χώρας στις αγορές.

Οι περαιτέρω ανάσες στο κόστος δανεισμού σημαίνουν βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και θα είναι το ισχυρό χαρτί στη διαπραγμάτευση της Αθήνας με τους πιστωτές για τη μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων που σήμερα είναι στο 3,5% του ΑΕΠ- επίπεδα άκρως επιβαρυντικά για την ανάπτυξη, όπως είχε επανειλημμένα υπογραμμίσει η σημερινή επικεφαλής της ΕΚΤ και πρώην Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. 

Το καλό σενάριο λοιπόν είναι ένας «ενάρετος κύκλος», βάσει του οποίου οι αλλαγές στη φορολογία, οι ιδιωτικοποιήσεις και η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων (που σήμερα δεν αφήνουν τις τράπεζες να ανοίξουν τις στρόφιγγες) θα φέρουν περισσότερη ρευστότητα, ταχύτερη ανάπτυξη, χαμηλότερες αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα και αναβαθμίσεις στο αξιόχρεο της χώρας. Οι τελευταίες με τη σειρά τους θα βελτίωναν ακόμη περισσότερο την εικόνα στις αγορές, όπως και εκείνη της εξυπηρέτησης του χρέους και θα βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα πλεονάσματα. Η Citi προέβλεπε συμφωνία σε αυτό μέτωπο, η οποία θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, επιδιώκει το 2021 ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα να έχει μειωθεί στο 2%. 

Στις 24 Ιανουαρίου ο Fitch είναι εκείνος που ανοίγει το χορό των αξιολογήσεων, στέλνοντας ένα πρώτο μήνυμα στις αγορές. Εάν το μήνυμά του είναι θετικό, ΟΔΔΗΧ και τράπεζες δεν θα αργήσουν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για νέες εξόδους στις αγορές. Οι επόμενες αξιολογήσεις από S&P, Moody’s και DBRS θα έρθουν την άνοιξη. 

Aκόμη και οι πο αυστηροί οίκοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ευνοϊκά προφίλ χρέους όσον αφορά στη λήξη και το μέσο επιτόκιο, παρά την εξαιρετικά υψηλή αναλογία του προς το ΑΕΠ. Το εάν τελικά θα μας οδηγήσουν γρήγορα στο επενδυτικό σκαλοπάτι είναι καθοριστικής σημασίας και για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο δεύτερο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. 

Οι κινήσεις των τραπεζών

Οι τράπεζες έχουν ήδη στα σκαριά σχέδια για εκδόσεις τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, αφού έχουν ήδη δει το κόστος δανεισμού τους να μειώνεται δραστικά. Η Alpha Bank αναμένεται πριν από τα τέλη του μήνα να προβεί σε έκδοση ομολόγου Tier II με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Η ΕτΕ εν τω μεταξύ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg προχώρησε σε swap ομολόγων. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να ανταλλάξει με καινούρια ομόλογα 30 ετών τα 3,3 δισ ευρώ σε κυβερνητικά ομόλογα που είχε στην κατοχή της η τράπεζα και τα οποία ωρίμαζαν το 2026. Το κουπόνι στα νέα ομόλογα είναι περίπου 3,25% και η απόδοση κοντά στο 2,5%. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει να προχωρήσει και σε νέες εκδόσεις ομολόγων τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Source link

Φερνάντες: Η κατάσταση στην Αργεντινή δεν είναι ίδια με το 2001

Φερνάντες: Η κατάσταση στην Αργεντινή δεν είναι ίδια με το 2001


Η Αργεντινή βρίσκεται «ουσιαστικά σε στάση πληρωμών», επιβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος της  χώρας, Αλμπέρτο Φερνάντες, δύο ημέρες μετά την υποβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης Fitch και Standard and Poor’s στην κατηγορία της «επιλεκτικής χρεοκοπίας».

«Τα πράγματα δεν είναι ίδια με το 2001, αλλά ναι, έτσι μοιάζει», είπε ο κεντροαριστερός περονιστής πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο América TV.

Εκείνη τη χρονιά, η χώρα της Λατινικής Αμερικής είχε βυθιστεί στη σοβαρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της: κηρύσσοντας πτώχευση. «Τότε είχαμε ποσοστό φτώχειας 57%, σήμερα 41%. Είχαμε ένα χρέος και κηρύξαμε πτώχευση, σήμερα είναι ουσιαστικά στάση πληρωμών», ανέφερε ο πρόεδρος Φερνάντες.

Την Παρασκευή, το Μπουένος Άιρες ανέβαλε για τον Αύγουστο την εξόφληση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου εκπεφρασμένων σε δολάρια, γνωστών και με την ονομασία «Letes» στη χώρα, αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Standard and Poor’s (S&P) αντέδρασαν υποβαθμίζοντας τη χώρα στη βαθμίδα της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (RD και SD, αντίστοιχα).

«Επιλεκτική χρεοκοπία» είναι η κατάσταση στην οποία ένα κράτος-οφειλέτης δεν τιμά τις υποχρεώσεις του ως προς μέρος του δανεισμού του, αλλά συνεχίζει να καλύπτει τις υποχρεώσεις του για άλλα είδη χορηγήσεων. Πρόκειται για το προτελευταίο στάδιο στην κλίμακα πριν από τη χρεοκοπία («D»).

«Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και ταυτόχρονα να πληρώνουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις», υποστήριξε ο Φερνάντες, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τη 10η Δεκεμβρίου.

Ο Φερνάντες διαδέχθηκε τον κεντροδεξιό Μαουρίσιο Μάκρι, η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από πλήρη αποτυχία στο πεδίο της οικονομίας: άφησε τη χώρα σε ύφεση, με υψηλό πληθωρισμό, με το ποσοστό της φτώχειας σε άνοδο. Το 2019, το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,1% και ο δείκτης τιμών καταναλωτή να καταγράψει αύξηση 55%.

Το Σάββατο το Κογκρέσο ψήφισε νόμο με τον οποίο κηρύσσεται οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τη μεσαία και την ανώτερη τάξη, των επιδομάτων για τους μη προνομιούχους, καθώς και φόρο 30% στις αγορές συναλλάγματος και στις δαπάνες με συνάλλαγμα.

«Η Αργεντινή έχει βρεθεί χωρίς δολάρια, αυτό έχει συμβεί ήδη», εξήγησε ο Φερνάντες, που θέλει να μειωθεί η δολαριοποίηση της οικονομίας της χώρας του. «Πρέπει να τερματίσουμε την πρακτική της αποταμίευσης σε δολάρια», πρόσθεσε.

Το δημόσιο χρέος της Αργεντινής ανέρχεται σε 330 δισ. δολάρια, ή σχεδόν το 90% του ΑΕΠ της, εκ των οποίων 44 δισ. είναι οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Source link